Privacy

Privacy Policy

De muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  De muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-   Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel 
     waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens 
     zijn beschreven in dit Privacy policy;

-  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens 
    welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden 
    verwerkt;

-   Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben 
    voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-   Passende technische en organisatorische maatregelen hebben 
    genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-   Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig 
    is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-   Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u 
    hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens Verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Ledenadministratie;
-          Contributieheffing;
-          Informatieverstrekking
-          Uitnodigingen voor bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- lidmaatschapovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornamen;
-          Tussenvoegsel;
-          Achternaam;
-          Roepnaam;
-          Adres;
-          Woonplaats;
-          Telefoonnummer;
-          Geboortedatum;
-          E-mailadres;
-          Geslacht;
-          Eerdere lidmaatschappen
-          Jubileumdata.

Uw persoonsgegevens worden door  de muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen 
           in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Met toestemming van de leden bewaren wij NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) voor eventueel toekomstige reünies.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Donateurs

Persoonsgegevens van donateurs  worden door de muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Donateursadministratie;
-          Inning donateursgelden;
-          Informatieverstrekking;
-          Uitnodigen voor bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

        -      Donateursovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voorletters;
-          Tussenvoegsel;
-          Achternaam;
-          Adres;
-          Woonplaats.

Uw persoonsgegevens worden door de muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Personeelsleden

Persoonsgegevens van personeelsleden worden door de muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;
-          Tussenvoegsel;
-          Achternaam;
-          Telefoonnummer;
-          E-mailadres;
-          Geboortedatum;
-          Salarisgegevens;
-          Kopie ID;
-          BSN-nummer;
-          Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door de muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna 
            alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Met toestemming van de personeelsleden bewaren wij NAW-gegevens (Naam, adres en woonplaats) voor toekomstige reünies.

Website www.onsgenoegenrockanje.nl


Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons via de website verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De Muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Policy is tevens van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van de Muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Verwerking Persoonsgegevens
De Muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. De Muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van  activiteiten van de Muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door de Muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail te sturen naar info@onsgenoegenrockanje.nl of een brief te sturen naar Muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje, Molendijk 40, 3235 XH Rockanje. De Muziekvereniging Ons Genoegen


Cookies
De website onsgenoegenrockanje.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van de Muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat de Muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. De Muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een PC of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje website en hun functionaliteit.
Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt de Muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan de Muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. De Muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook (inclusief Instagram):
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook, via de Muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje, cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter:
De Muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.


Cookies weigeren
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.


Beveiliging
De Muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Links
Op de website van de Muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. De Muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Policy van de betreffende website te lezen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-          Ledeninformatie t.b.v. gemeentelijk subsidie

-          Medewerkersinformatie t.b.v. belastingdienst.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-          Alle personen die namens de muziekvereniging Ons Genoegen 
           Rockanje van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 
           gehouden aan geheimhouding daarvan.

-          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid 
           op al onze systemen;

-          We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van 
            persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om 
           deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische 
           incidenten;

-          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-          Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang 
           van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Datalek

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens gelekt zijn. Dit kan gaan om een ongeoorloofde toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens. Van een datalek is alleen sprake als er persoonsgegevens zijn gelekt! 

Enkele voorbeelden van datalekken om dit wat duidelijker te maken:

  • Het zoekraken van  een USB-stick met daarop persoonsgegevens kwijt.
  • Diefstal van een laptop met daarop persoonsgegevens.
  • Inbraak door  een hacker in  een databestand of systeem (met daarop persoonsgegevens).
  • Het versturen van een mailing met alle e-mailadressen in de Aan of CC in plaats van BCC.
  • Uit een tas zijn papieren gestolen met daarop persoonsgegevens.
  • Door een crash van een harddisk of door brand zijn persoonsgegevens verloren gegaan en er is geen back-up.

In bepaalde gevallen is de muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje  verplicht melding te doen van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kan het zo zijn dat de betrokkenen moeten worden geïnformeerd  over het datalek. Dit zijn de personen van wie de gegevens worden verwerkt.  De muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje registreert datalekken.

Datalekken kunnen bij de vereniging worden gemeld via de contactgegevens.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Muziekvereniging Ons Genoegen Rockanje, Molendijk 40, 3235 XH Rockanje

Molendijk 40

3235 XH

Rockanje

Info@onsgenoegenrockanje.nl

 

Terug naar boven